Годишно акционерско собрание

Врз основа на член 22, 24 и 26 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и член 384 и 387 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување на Годишно Собрание на акционери на Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворепно трговско работење, производство и промет Макошпед АС Скопје за 2016 година

    Се свикува седница на Годишно Собрание на Акционери на ТД Макошпед АД Скопје за деловната 2016 година.
Седницата на Собранието на Акционери се закажува за ден 20.05.2017 година (Сабота) во 12.00 часот, по пат на јавен повик и ќе се одржи во Битола на ул. Краварски Пат бб Битола.

    За работа на седницата на Собранието на акционерите се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ ЗА 2016 Година

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

 1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници;
 2. Избор на претседавач на Собранието;
 3. Согласно член 35 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД-Скопје, записникот ќе го води нотар;
 4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи Собранието.

РАБОТЕН ДЕЛ

 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај за работа на Друштвото за деловната 2016 година;
 2. Донесување одлука за употреба на чистата добивка за 2016 година;
 3. Одобрување на работата на членовите на Органот на Управување и усвојување на извештајот за работа на Одборот на Директори помеѓу две Годишни Собранија;
 4. Избор на членови на Органот за Управување на ТД Макошпед АД Скопје;
 5. Одлука за определување на награда за членовите на Органот на Управување;
 6. Измена и дополнување на Статутот на ТД Макошпед АД Скопје;
 7. Разгледување на годишниот извештај на Службата на внатрешна ревизија на ТД Макошпед АД Скопје;
 8. Определување на овластен ревизор за економско-финансиска ревизија на работењето на ТД Макошпед АД Скопје за 2017 година;
 9. Донесување на одлука за откуп на сопствени акции на Берзата за хартии од вредност;

     Се повикуваат акционерите на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, да присуствуваат на Годишното Собрание на Акционери за 2016 година.

     Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на Собранието со право на глас.

     Акционерот може да овласти, со уредно полномошно, свој полномошник на Собранието. Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен или електронски пат за назначување на свој полномошник. Акционерот кој нема да го извести Друштвото дека дал полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

     На Собранието може да учествува акционер, или негов полномошник, кој своето учество ќе го пријави најдоцна до почетокот на одржување на седницата на Собранието.

     Пријавувањето на учество на Собранието се врши со пријава во писмена форма, а за полномошникот во прилог на пријавата задолжително се доставува известување за присуство и полномошно.

     Пријавата за учество на седницата се доставува на адреса ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, ул. Македонија бр.19 Скопје - Сектор за заеднички служби или на е-маил: info@makosped.com.mk

     Годишното Собрание одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневен ред.

     Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање на вклучување на нови точки доставено во писмена форма до Одборот на директори со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување на истите, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавување на овој повик.

     Материјалите за седницата на Собранието ќе бидат достапни за секој акционер во просториите на Друштвото на ул. Македонија бр.19 Скопје, секој работен ден 09.00 до 15.00 часот и на официјалната интернет страница www.makosped.com.mk.

ПРИЛОЗИ

ОБРАСЦИ

Донесени одлуки