Годишно акционерско собрание

Врз основа на член 23, 24, 25, 25-а и 26 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и член 385 и 387 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување на Годишно Собрание на акционери на Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет Макошпед АД Скопје помеѓу две годишни собранија

    Се свикува седница на собрание на акционери на ТД Макошпед АД Скопје која се одржува помеѓу две годишни собранија.
Седницата на собранието на акционери се закажува за ден 31.10.2023година (вторник) во 12.00 часот, по пат на јавен повик и ќе се одржи во седиштето на друштвото во Скопје на ул. Македонија бр.19.

    За работа на седницата на собранието на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД НА СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

  1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници;
  2. Избор на претседавач на Собранието;
  3. Согласно член 35 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД-Скопје, записникот ќе го води нотар;
  4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи Собранието.

РАБОТЕН ДЕЛ

  1. Измена на Статутот на ТД Макошпед АД Скопје;
  2. Донесување одлука за избор на членови на органот на управување на друштвото;

     Од вкупниот број 788.424 акции во ТД Макошпед АД - Скопје на денотна објавата на Јавниот повик вкупниот број акции и вкупниот број гласачки права кои произлегуваат од акциите со право на глас се 709.584 акции.

     Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на собрание.

     Секој акционер кој има намера да учествува на собранието на Друштвото е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на собрание) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното собрание.

     Пријавите да се достават до ТД Макошпед АД Скопје -Одбор на директори на Друштвото или по електронски пат на info@makosped.com.mk

     На собранието ќе се одлучува само за прашањата кои се уредно ставени на дневниот ред, во согласност со Статутот на Друштвото и Законот за трговски друштва.

     Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин во согласност со Статутот и Законот за трговски друштва.

     Секој акционер може да овласти свој полномошник со писмено полномошно, за што е должен да го извести Друштвото по писмен или електронски пат.

     За полномошник на собранието на акционери можe да бидат овластени лица кај кои има конфликт на интереси, само под услов ако тие претходно им обелодениле на акционерите дека кај нив има конфликт на интерес и добиле конкретни инструкции за гласање во писмена форма од акционерите од кои се овластени да бидат нивни полномошници, за секоја предложена одлука за гласање по точките на дневниот ред на седницата на собранието на акционери за која им важи полномошното.

     Податоци за начинот на испраќање на известувањата за полномошната и обрасците за гласање преку полномошник се достапни на официјалната веб-страна на Друштвото www.makosped.com.mk

     Согласно Законот за изменување и дополнување на Законот за преземање на акционерски друштва полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање полномошно/на од повеќе акционери во рок од пет работни дена пред одржување на Собранието на акционери.

     Акционерите можат да гласаат по точките од дневен ред и предложените одлуки по материјалите објавени заедно со повикот, со пополнување на образец за гласање со коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет страна на друштвото www.makosped.com.mk.

     Уредно пополнетиот образец за гласање со коресподенција, акционерот треба да го достави во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме на законскиот застапник на акционерот правно лице.

     Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификација, секој акционер физичко лице е потребно да се достави и копија од документ за идентификација (лична карта/патна исправа).

     Заедно со пополнетиот образец за гласање со коресподенција, заради потребите на идентификација, секој акционер правно лице е потребно да се достави и копија од важечка тековна состoјба за правното лице акционер и копија од документ за идентификација (лична карта/патна исправа) на законскиот застапник на правното лице.

     Образецот во оригинал заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака „За Собрание на акционери“ мора да бидат примени во седиштето на друштвото на ул.Македонија бр.19, 1000 Скопје најдоцна до 30.10.2023 година до 15 часот.

     Во согласност со Законот за трговските друштва, акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас имаат право да достават предлог за дополнување на дневниот ред и одлуки по точките од дневниот ред.

     Акционерите можат да достават предлози за вклучување нови точки во дневниот ред, предлози на одлуки најдоцна 8 (осум) дена од објавата на овој Повик во дневен весник, а подетални информации за постапката на доставување предлози и прашања може да се најдат на официјалната веб-страница на Друштвото www.makosped.com.mk.

     Секој акционер има право да поставува прашања за секоја од точките на дневниот ред на седницата на собранието на акционери. Одговор на поставените прашања се дава на седницата или преку веб-страницата на Друштвото.

     Материјалите за собрание на акционери и дополнителни информации во согласност со Законот за трговски друштва, им се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој повик, секој работен ден во седиштето на Друштвото на ул. Македонија. бр.19 Скопје од 09.00 до 15.00 часот, и на веб-страницата на Друштвото www.makosped.com.mk.

ОБРАСЦИ И ИНСТРУКЦИИ

Донесени одлуки