Годишно акционерско собрание

Врз основа на член 22, 24 и 26 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и член 384 и 387 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување на Годишно Собрание на акционери на Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет Макошпед АС Скопје за 2018 година

    Се свикува седница на годишно собрание на акционери на ТД Макошпед АД Скопје за деловната 2018 година.
Седницата на Годишното собрание на акционери се закажува за ден 08.05.2019 година (Среда) во 12.00 часот, по пат на јавен повик, и ќе се одржи во Битола на ул. Краварски Пат бб Битола.

    За работа на седницата на собранието на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ ЗА 2018 година

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

 1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници;
 2. Избор на претседавач на Собранието;
 3. Согласно член 35 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД-Скопје, записникот ќе го води нотар;
 4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи Собранието.

РАБОТЕН ДЕЛ

 1. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење и годишниот извештај за работа на Друштвото за деловната 2018 година;
 2. Предлог одлука за распределба на чистата добивка за 2018 година;
 3. Разгледување на извештајот за работата на членовите на органот на управување, разгледување на извештајот за работа на неизвршните членови на одборот на директори;
 4. Предлог одлука за измена на статутот на ТД Макошпед АД Скопје;
 5. Предлог одлука за избор на член на органот на Управување на ТД Макошпед АД Скопје;
 6. Разгледување на годишниот извештај на Службата на внатрешна ревизија на ТД Макошпед АД Скопје;
 7. Предлог одлука за продажба на недвижен имот;
 8. Определување на овластен ревизор за вршење ревизија на финансиските извештаи на ТД Макошпед АД Скопје за 2019 година;

     Се повикуваат акционерите на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, да присуствуваат на Годишното собрание на акционери за 2018 година.

     Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собранието со право на глас.

     Акционерот може да овласти, со уредно полномошно, свој полномошник кој ќе го претставува на годишното собрание. Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен или електронски пат за назначување на свој полномошник.

     Акционерот кој нема да го извести Друштвото дека дал полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

     На годишното собранието може да учествува акционер, или негов полномошник, кој своето учество ќе го пријави најдоцна до почетокот на одржување на седницата на собранието.

     Пријавувањето за учество на годишното собрание се врши со пријава во писмена форма, а за полномошникот во прилог на пријавата задолжително се доставува известување за присуство и полномошно.

     Согласно законот за изменување и дополнување на Законот за превземање на акционерски друштва, полномошникот задолжително треба да ја извести Комисијата за хартии од вредност за намерата и причините за давање на полномошното/та од повеќе акционери, во рок од пет работни дена пред одружување на Собранието на акционери.

     Пријавата за учество на седницата се доставува на адреса ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, ул. Македонија бр.19 Скопје - Сектор за заеднички служби или на е-маил: info@makosped.com.mk

     Годишното собрание одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневен ред.

     Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање на вклучување на нови точки доставено во писмена форма до одборот на директори со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување на истите, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавување на овој повик.

     Материјалите за седницата на годишното собрание ќе бидат достапни за секој акционер во просториите на седиштето на друштвото на ул. Македонија бр.19 Скопје, секој работен ден 09.00 до 15.00 часот и на официјалната интернет страница www.makosped.com.mk.

ПРИЛОЗИ

ОБРАСЦИ

Донесени одлуки