Годишно акционерско собрание

Врз основа на член 22, 24 и 26 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје и член 384 и 387 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на ТД МАКОШПЕД АД Скопје објавува

ЈАВЕН ПОВИК
за свикување на Годишно Собрание на акционери на Трговско друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет Макошпед АС Скопје за 2017 година

    Се свикува седница на годишно собрание на акционери на ТД Макошпед АД Скопје за деловната 2017 година.
Седницата на Годишното собрание на акционери се закажува за ден 04.04.2018 година (Среда) во 12.00 часот, по пат на јавен повик, и ќе се одржи во Битола на ул. Краварски Пат бб Битола.

    За работа на седницата на собранието на акционери се предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД НА ГОДИШНОТО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ ЗА 2017 година

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

  1. Верификација на списокот на пријавени и присутни акционери или нивни полномошници;
  2. Избор на претседавач на Собранието;
  3. Согласно член 35 од Статутот на ТД МАКОШПЕД АД-Скопје, записникот ќе го води нотар;
  4. Усвојување на дневен ред по кој ќе работи Собранието.

РАБОТЕН ДЕЛ

  1. Разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи ревидирани од овластен ревизор со мислење и годишниот извештај за работа на Друштвото за деловната 2017 година;
  2. Донесување одлука за употреба на чистата добивка за 2017 година;
  3. Одобрување на работата на членовите на органот на управување, разгледување и одобрување на извештајот за работа на неизвршните членови на одборот на директори;
  4. Измена на статутот на ТД Макошпед АД Скопје;
  5. Разгледување на годишниот извештај на Службата на внатрешна ревизија на ТД Макошпед АД Скопје;
  6. Определување на овластен ревизор за вршење ревизија на финансиските извештаи на ТД Макошпед АД Скопје за 2018 година;

     Се повикуваат акционерите на ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, да присуствуваат на Годишното собрание на акционери за 2017 година.

     Секој акционер запишан во акционерската книга има право да присуствува на седницата и да учествува во работата на годишното собранието со право на глас.

     Акционерот може да овласти, со уредно полномошно, свој полномошник кој ќе го претставува на годишното собрание. Акционерот мора да го информира акционерското друштво по писмен или електронски пат за назначување на свој полномошник.

     Акционерот кој нема да го извести Друштвото дека дал полномошно ќе се смета дека не го дал полномошното.

     На годишното собранието може да учествува акционер, или негов полномошник, кој своето учество ќе го пријави најдоцна до почетокот на одржување на седницата на собранието.

     Пријавувањето за учество на годишното собрание се врши со пријава во писмена форма, а за полномошникот во прилог на пријавата задолжително се доставува известување за присуство и полномошно.

     Пријавата за учество на седницата се доставува на адреса ТД МАКОШПЕД АД - Скопје, ул. Македонија бр.19 Скопје - Сектор за заеднички служби или на е-маил: info@makosped.com.mk

     Годишното собрание одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневен ред.

     Акционери кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број на акции со право на глас, можат да предложат дополнување на дневниот ред со барање на вклучување на нови точки доставено во писмена форма до одборот на директори со приложено образложение за предложената точка, како и да предложат усвојување на истите, а сето тоа во рок од 8 дена од денот на објавување на овој повик.

     Материјалите за седницата на годишното собрание ќе бидат достапни за секој акционер во просториите на седиштето на друштвото на ул. Македонија бр.19 Скопје, секој работен ден 09.00 до 15.00 часот и на официјалната интернет страница www.makosped.com.mk.

ПРИЛОЗИ

ОБРАСЦИ

Донесени одлуки