Трговското друштво Макошпред АД - Скопје е друштво за меѓународна шпедиција, складишта, надворешно трговско работење, производство и промет кое е регистрирано како акционерско друштво во приватна сопственост.

Нашата основна дејност е:
 • меѓународна шпедиција и транспорт
 • јавни и цариснки складишта

Мисија

Нашата мисија е да бидеме водечка компанија од областа на транспортни и складишни услуги.

Нашите акции отсекогаш биле понесени од нашата цел - да се направи вистинската работа, сега и во иднина.

Историјат

ТД Макошпед АД - Скопје е прва и најстара шпедитерска компанија во Република Македонија. Повеќе од 60 години им помагаме на нашите клиенти, со посветеност, иновативносt и прво-класни услуги, успешно да ги водат нивните бизниси.

Клучни моменти во историјата за ТД Макошпед АД:

 • 1946 - основано е ТД Макошпед - Скопје
 • 1991 - добива статус на Акционерско Друштво во мешовита сопственост
 • 1995 - трговското друштво е приватизирано
 • 1998 - се регистрира како трговоско друштво во приватна сопственост
 • 2011 - брои 674 акционери од земјава и странство

Организациска структура


Во одборот на директори членуваат:
 • Стефан Станкоски - генерален директор
 • Гоце Димитриоски - претседател
 • Никола Лазаров
 • Аница Неделковска