Транспорт

Одделот за шпедиција и увоз-извоз нуди организација на секаков вид меѓународен транспорт, на сите дестинации во Европа и светот од и за Р. Македонија и тоа:

 • камионски, поморски, збирен, жележнички и авионски транспорт
 • организира превоз на специјални и вонгабаритни товар и обезбедува дозвола за истите
 • локален транспорт низ Р. Македонија
 • следење на секој транспорт

Камионски транспорт
ТД Макошпед АД може да обезбеди ефикасни и флексибилни понуди за транспорт по конкурентни цени врз основа на пазарните услови.
Нашата компанија Ви нуди услуги за:

 • комплетни утовари и дотовари на секаков вид на стока во земјата и странство
 • камионски транспорт на контејнери преку пристаништата во Солун, Пиреа, Драч, Варна, Бургас, Истанбул, Копер и Дунав
 • дозволи за вонгабаритен транспорт
 • превоз на опасна ADR стока во земјата со сопствени возила опремени според ADR конвенцијата како и превоз во странство со возила на наши партнери

Контејнерски транспорт
Преку мрежата на нашите деловни партнери во пристаништата во Солун, Пиреа, Драч, Варна, Бургас, Истанбул, Копер и Дунав нудиме:

 • организација на поморско контејнерски превоз
 • детална информација за движењето на пратките
 • организација на пристанишни услуги, манипулација на контејнери во пристанишни терминали
 • организација на превоз на контејнерите од пристаништата до примачите на пратките, комбиниран транспорт со камиони и железница
 • манипулација на контејнери во ЈЦС Макошпед
 • организација на контејнерски превоз на вонгабаритни и специјални пратки

Збирен транспорт:
ТД Макошпед АД врши организација на збирни пратки со целосен надзор на пратките во текот на доставата. За таа цел соработуваме со најдобрите транспортни компании во земјата и странство кои можат да одговорат со широка покриеност на пазарот и со висока фрекфенција на испораки што резултира со побрзо транзитно време.

Железнички транспорт
Железничкиот транспорт е најсигурна и најекономична опција кога станува збор за кабасти и масовни утовари. За таа цел ви нудиме:

 • совет за употреба на соодветни вагони
 • изработка на потребните предкалкулации односно понуди за железнички транспорт
 • подготовка на железнички товарни документи
 • консултации за организација на комбиниран превоз (поморски/железнички и камионски/железнички)
 • обезбедување на потребни дозволи за превоз на вонгабаритни железнички пратки
 • организација на контејнерски превоз на вонгабаритни и специјални пратки

Авионски транспорт
Макошпед е во можност да Ви понуди организација на авионски транспорт до сите светски дестинации. Вршиме превоз и достава на пратките врата до врата. Обезбедуваме комплетна логистичка поддршка во:

 • подготовка на цени на авионски возарини до сите светски дестинации
 • откуп на авионски товарни листови
 • отпрема на пратките од и до сите дестинации во светот

Царинско посредување

Во рамките на логистичките и транспортните услуги, ТД Макошпед АД, Ви нуди и царинско посредување во увоз, извоз и транзит.
Нашиот Оддел за царинско посредување ви нуди:

 • изработка на царинска документација за одредена царинска постапка
 • тарифирање на стока со примена на меѓународно признати податоци
 • обезбедување на разни дозволи, потврди, согласности и одобренија потребни за увоз/извоз
 • консултантски услуги за било која надворешно-трговска постапка

Нашиот тим работи согласно царинските прописи и е целосно посветен на потребите на клиентите.

Царинско и локално складирање

ТД Макошпед АД ви нуди и царинско и локално складирање како комплетирање на нашата логистичка понуда. Ви нудиме складирање на збирни, палетизирани и непалетизирани стоки во обичен склад.
Складишниот простор се состои од:
 • склад Битола - затворен магацински простор од 922 м2 и отворен царински склад од 1.440 м2.