Локален транспорт
Транпспортот на Вашата стока во дестинации во Скопје е гратис.

Цените за транспорт со наши возила низ Македонија за овој пакет се со попуст од 20%.
Дестинација:

Возило:

 денари

Локално складирање
Искористете го калкулаторот за да ги пресметате вашите трошоци.
Тип на складишнина:

Тип на контејнер:

Број на контејнери:

Тип на комора:
°C
Тип на пакување:

Количина(kg):

Период (денови): денари

Царинско посредување

Царинска декларација за увоз и извоз до две тарифни наименованија
2500 ден.
За секое наименование над второто се доплаќа по 100 денари по
наименование.
ГРАТИС
- Консултативни услуги за било која надворешно трговска процедура

Број на наименованија:


 денари

Меѓународен транспорт

Цената за транспорт надвор од земјава е по договор во зависност од пазарните услови.

Вкупните трошоци за овој пакет според информациите што ги внесовте би изнесувале 0 денари. *
* во цената не е вклучен ДДВ од 18%. Некои од услугите не подлежат на ваквото оданочување
* во цената не се вклучени трошоците за меѓународен транспорт кои се предмет на договор