Царинско посредување

Царинска декларација за увоз и извоз до две тарифни наименованија
2500 ден.
За секое наименование над второто се доплаќа по 100 денари по
наименование.
ГРАТИС
- Консултативни услуги за било која надворешно трговска процедура

Број на наименованија:


 денари

Меѓународен транспорт

Цената за транспорт надвор од земјава е по договор во зависност од пазарните услови.

Вкупните трошоци за овој пакет според информациите што ги внесовте би изнесувале 0 денари. *
* во цената не е вклучен ДДВ од 18%. Некои од услугите не подлежат на ваквото оданочување
* во цената не се вклучени трошоците за меѓународен транспорт кои се предмет на договор